Donna Dorée respecteert de privacy van haar online bezoekers en herkent het belang van het beschermen van de informatieve welke over hen verzameld zijn. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) de dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van de diensten van Donna Dorée heb verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

De volgende informatie wordt verstrekt door Donna Dorée om bezoekers gerust te stellen en om het mogelijk te maken volledig geïnformeerd te zijn omtrent deze richtlijnen. Door het bezoeken van www.donnadoree.com aanvaard en accepteer je de richtlijnen en praktijken zoals beschreven in dit Privacy en Cookie beleid en onze Algemene Voorwaarden.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door Donna Dorée worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan u uit op welke wijze Donna Dorée uw gegevens opslaat en hoe ik uw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan Donna Dorée verstrekte persoonsgegevens.

Privacy

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u Donna Dorée via onderstaande gegevens benaderen.

Donna Dorée
Postbus 43,
4840 AA, PRINSENBEEK
service@donnadoree.com

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Shopify

De webwinkel van Donna Dorée is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens.

Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

MijnDomein

Ik neem webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij Donna Dorée plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Donna Dorée maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Bij het gebruiken van de website www.donnadoree.com verkrijg ik bepaalde gegevens van u.

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Donna Dorée gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Donna Dorée of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website/webshop worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Donna Dorée op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal me binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Donna Dorée bewaart uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten van Donna Dorée gebruik wenst te maken. Als u dit bij mij aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat ik uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaar vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Cookies

Op de website/webshop van Donna Dorée worden cookies gebruikt om deze correct te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van je device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Donna Dorée of die van een derde partij.

Op de website worden de volgende cookies gebruikt;

  • Technische of functionele cookies; functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen
  • Analytische cookies; het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren
  • Social media cookies; om het mogelijk te maken om de website te delen via social media

Google Analytics

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Vragen, klachten of bezwaren?

Als consument en bezoeker van www.donnadoree.com heeft u op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Donna Dorée worden verwerkt. U heeft ten alle tijden inzagerecht, rectificatierecht, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid recht van bezwaar en overige rechten. Als u hierover vragen heeft, kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je na het lezen van het Privacy- en Cookie beleid nog steeds vragen hebben of mocht je verduidelijking nodig hebben, stuur dan een e-mail naar service@donnadoree.com

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerk, dan breng ik u daarvan per e-mail op de hoogte.